ยินดีต้อนรับ


นายสุพจน์  เจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ชื่อ-สกุล
  นายสุพจน์    เจริญสุข

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโป่งเจ็ด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0800246722