ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุพจน์    เจริญสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโป่งเจ็ด
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1