ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุพจน์    เจริญสุข
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ก.ศ.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโป่งเจ็ด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0800246722