ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รติมา    ปฤษฎางคเดชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วชิรป่าซาง
สังกัด
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)