ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พวงเล็ก    ไชยโก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขุมดิน
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2