ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนันต์    จันแดง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด
  สพป.เลย เขต 1
e-mail
  krunun01.vj@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042821055