ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนันต์    จันแดง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเชียงคาน
e-mail
  krunun01.vj@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042821055