ยินดีต้อนรับ


นายอดิศักดิ์  มีบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"

ชื่อ-สกุล
  นายอดิศักดิ์    มีบุญ

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
e-mail
  pmbvjck@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042821055