ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอดิศักดิ์    มีบุญ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
สังกัด
  สพป.เลย เขต 1
e-mail
  pmbvjck@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042821055