ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเพ็ญพักตร์    แสงกอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
  สพป.เลย เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-0542368