ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เพ็ญพักตร์    แสงกอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนสวรรค์
สังกัด สพป.เลย เขต 2