ยินดีต้อนรับ


นายวิชัย  แก้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ชื่อ-สกุล
  นายวิชัย    แก้วสุข

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์