ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิชัย    แก้วสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1