ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิชัย    แก้วสุข
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์