ยินดีต้อนรับ


นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
ครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่า

ชื่อ-สกุล
  นางสุณัฏฐา    รุ่งราม

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านฮ่องข่า
e-mail
  Maliwan_Kaew@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-660165