ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสุณัฏฐา    รุ่งราม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านฮ่องข่า
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
e-mail
  Maliwan_Kaew@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-969523