ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประยูร    สงค์พิมพ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโทะ
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-660298