ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประยูร    สงค์พิมพ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโทะ
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2