ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประยูร    สงค์พิมพ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโทะ
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2