ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประยูร    สงค์พิมพ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโทะ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-660298