ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นิรันต์    สาสังข์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนานวนหนองแคน
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2