ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิรันต์    สาสังข์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนานวนหนองแคน
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-0693678