ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิรันต์    สาสังข์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนานวนหนองแคน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  081-0693678