ยินดีต้อนรับ


นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว

ชื่อ-สกุล
  นางวรลักษณ์    สิ้นภัย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
e-mail
  ืningkengkongfa@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-660052