ยินดีต้อนรับ


นางวรลักษณ์  สิ้นภัย
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว

ชื่อ-สกุล
  นางวรลักษณ์    สิ้นภัย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  089-6261608