ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายปรีชา    วัฒนนานนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
e-mail
  wattanananont@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-660052