ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายปรีชา    วัฒนนานนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
e-mail
  wattanananont@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-969169