ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    พลคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
e-mail
  ืningkengkongfa@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-969169