ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    พลคำ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
e-mail
  ืningkengkongfa@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-660052