ยินดีต้อนรับ


นายชำนาญ  พลคำ
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว

ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    พลคำ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านปราสาทกวางขาว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์