ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพงษ์พันธ์    ฤทธิขันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกุดจอก
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  jnoi2307@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0833587441