ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พงษ์พันธ์    ฤทธิขันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกุดจอก
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3