ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุนันท์    โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านถ้ำเสือ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  sakorn2@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -