ยินดีต้อนรับ


นายเศรษฐศิษฎ์  ศรีโพนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสะอาด

ชื่อ-สกุล
  นายเศรษฐศิษฎ์    ศรีโพนทอง

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโนนสะอาด
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0903697658