ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายแมนศักดิ์    แถมวัน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านจะเนียว
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-669125