ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย แมนศักดิ์    แถมวัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านจะเนียว
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4