ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วีระชน    ลุนวังแสง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2