ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวบุญร่วม    วิชาชัย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลเบญจลักษ์
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-605311