ยินดีต้อนรับ


นางสาวบุญร่วม  วิชาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลเบญจลักษ์

ชื่อ-สกุล
  นางสาวบุญร่วม    วิชาชัย

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลเบญจลักษ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-605311