ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมงคล    ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ท่าแร่วิทยา
สังกัด
  สพป.สกลนคร เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042-751211