ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรวรรณ    ยศตะโคตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2