ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุทธิพงษ์    ก้องเวหา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองมะเม้า
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  docterja@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน