ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วิไลวรรณ    ไชยเชษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองเบญจ
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 2