ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางวิไลวรรณ    ไชยเชษฐ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองเบญจ
สังกัด
  สพป.สกลนคร เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -