ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วิไลวรรณ    ไชยเชษฐ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเบญจ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2