ยินดีต้อนรับ


นางจณัญญา  จันทรพัฒน์
ครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา

ชื่อ-สกุล
  นางจณัญญา    จันทรพัฒน์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลสงขลา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074-311677