ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจณัญญา    จันทรพัฒน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลสงขลา
สังกัด
  สพป.สงขลา เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  074-311677