ยินดีต้อนรับ


นางจิราภรณ์  จันทร์แก้ว
ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11

ชื่อ-สกุล
  นางจิราภรณ์    จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชประชานุเคราะห์ 11
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074396874