ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจิราภรณ์    จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชประชานุเคราะห์ 11
สังกัด
  สพป.สงขลา เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  074396874