ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจิราภรณ์    จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ราชประชานุเคราะห์ 11
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074396874