ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิจิตร    สังวาลย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองน้ำแดง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  Vijit2501@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075689706