ยินดีต้อนรับ


นายเสรี  มากแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาจีน

ชื่อ-สกุล
  นายเสรี    มากแสง

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาจีน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์