ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเสรี    มากแสง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาจีน
สังกัด
  สพป.สตูล
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  074-711652