ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเสรี    มากแสง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาจีน
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  074-711652