ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีระชัย    ทีปรักษพันธ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนวัดนาเหนือ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075624222