ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณรงค์ศักดิ์    หมีนพราน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านน้ำร้อน
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075699650