ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุรพษ์    กลิ่นคง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดบางหัวเสือ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  3859406