ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายศุภชัย    ประศิริ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดบางหัวเสือ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  3859406