ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอณัญลักษณ์    แจ้งวัง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านดินนา
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  kruanya_3002@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075817323