ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางบุญอนันต์    สว่างใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดสามัคคีศรัทธาราม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034435114