ยินดีต้อนรับ


นางบุญอนันต์  สว่างใจ
ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

ชื่อ-สกุล
  นางบุญอนันต์    สว่างใจ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดสามัคคีศรัทธาราม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034435114