ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอุบล    เสียงไพเราะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดศรีสุทธาราม
สังกัด
  สพป.สมุทรสาคร
e-mail
  ubon_srisoottaram@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034435494