ยินดีต้อนรับ


นางอุบล  เสียงไพเราะ
ครู โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

ชื่อ-สกุล
  นางอุบล    เสียงไพเราะ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดศรีสุทธาราม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034411991