ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอุบล    เสียงไพเราะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดศรีสุทธาราม
e-mail
  ubon_srisoottaram@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  034435494