ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาววันทนา    ปิติ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  คม.การบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดบางโทง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075619810