ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกฤษดารัตน์    สระแผง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดราษฎร์บํารุง
สังกัด
  สพป.สมุทรสาคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034474039