ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกฤษดารัตน์    สระแผง
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดราษฎร์บํารุง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  034474039