ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจีราภรณ์    บุญเกิด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองบัว
สังกัด
  สพป.สมุทรสาคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034481388