ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมพงษ์    รอดธานี
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองบัว
สังกัด
  สพป.สมุทรสาคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034481388