ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเสน่ห์    แตงทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดหนองบัว
สังกัด
  สพป.สมุทรสาคร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  034481388