ยินดีต้อนรับ


นางบัญญัติ  มีสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ชื่อ-สกุล
  นางบัญญัติ    มีสุข

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลสระบุรี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  036211867