ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางแววมยุรา    แสนยานุภาพ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนหนองกุงวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043-431027