ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางแววมยุรา    แสนยานุภาพ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนหนองกุงวิทยา
สังกัด
  สพป.ขอนแก่น เขต 4
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043-431027