ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมาน    ทองแจ้น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านตึก
e-mail
  obpp2498@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  055-677033