ยินดีต้อนรับ


นายนคร  ทองอินทร์
ครู โรงเรียนบ้านตึก

ชื่อ-สกุล
  นายนคร    ทองอินทร์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านตึก
e-mail
  songsak2464@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  055-677033