ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนคร    ทองอินทร์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คบ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านตึก
สังกัด
  สพป.สุโขทัย เขต 2
e-mail
  songsak2464@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055-677033