ยินดีต้อนรับ


นายสมชาย  เขียนทอง
ครู โรงเรียนบ้านตึก

ชื่อ-สกุล
  นายสมชาย    เขียนทอง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านตึก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์