ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมชาย    เขียนทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านตึก
e-mail
  songsak2464@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  055-677033