ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนเรศ    ศรีม่วง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านขอนซุง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  055-942716