ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนเรศ    ศรีม่วง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านขอนซุง
สังกัด
  สพป.สุโขทัย เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055-942716