ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นเรศ    ศรีม่วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านขอนซุง
สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2