ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางกัญจน์ณภัค    พิมพ์อ้น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  kunnaphuk@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4376-9773