ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมพร    กุลทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านทุ่ง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075694224