ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประมวล    ศรีแสง
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบางใหญ่
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  077273926