ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภาพรรณ    ทองสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจันทาราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4