ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ขามแก่นนคร
สังกัด
  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043238942