ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิพัฒน์พงศ์    บุญอนันต์
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ขามแก่นนคร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043238942